Algemene voorwaarden

Wij van SunToday vinden het belangrijk dat u deze algemene voorwaarden leest voordat u een overeenkomst ondertekend, zodat u precies weet wat uw rechten en plichten zijn.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. SunToday Veenendaal: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Plesmanstraat 52, 3905 KZ te Veenendaal, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer 90260287
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie SunToday Veenendaal een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: SunToday Veenendaal en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Nederlandse Zonne Energie zich jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten, eventueel inclusief het verrichten van Installatiewerkzaamheden.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen SunToday Veenendaal en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van SunToday Veenendaal en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Consument die middels de webwinkel van SunToday Veenendaal of naar aanleiding van een op de website van SunToday Veenendaal doorlopen dakscan wordt gesloten. Een Overeenkomst is dus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door SunToday Veenendaal geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van SunToday Veenendaal op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door of namens SunToday Veenendaal te leveren en eventueel te installeren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, zonnepanelen, omvormers, optimizers en laadpalen.
 8. Installatiewerkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens SunToday Veenendaal uit te voeren installatiewerkzaamheden.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SunToday Veenendaal en iedere Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Elk aanbod van SunToday Veenendaal (waaronder het aanbod in zijn webwinkel en zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van SunToday Veenendaal kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog door SunToday Veenendaal worden herroepen.
 2. Aan een aanbod van SunToday Veenendaal dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van SunToday Veenendaal dat gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Klant geen rechten ontlenen.
 3. De door SunToday Veenendaal te verrichten schouw ten aanzien van te leveren zonnepanelen, ongeacht of deze op afstand dan wel op locatie wordt uitgevoerd, bevat geen technisch onderzoek naar het draagvermogen van de (dak)constructie. De Klant is er vóór het aangaan van de Overeenkomst zelf verantwoordelijk voor te onderzoeken of het draagvermogen van de (dak)constructie geschikt is voor de Producten en de eventuele verrichting van Installatiewerkzaamheden.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van SunToday Veenendaal op de daartoe door SunToday Veenendaal aangewezen wijze is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van SunToday Veenendaal , komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SunToday Veenendaal anders aangeeft.
 5. Ten aanzien van door SunToday Veenendaal te verrichten Installatiewerkzaamheden met betrekking tot zonnepanelen dient de Klant eigenaar te zijn van het pand waar de zonnepanelen worden geïnstalleerd. SunToday Veenendaal is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Klant geen eigenaar is van het pand, tenzij de eigenaar van het pand uitdrukkelijk en Schriftelijk aan SunToday Veenendaal verklaart dat hij instemt met de uitvoering van de Overeenkomst. In geval zodanige ontbinding plaatsvindt, is de Klant aansprakelijk voor de schade die SunToday Veenendaal ten gevolge van de ontbinding lijdt.
 6. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 4. Inhoud en omvang van de overeenkomst

De Overeenkomst omvat uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk, zoals in de door de Klant aanvaarde offerte of de orderbevestiging, zijn vastgelegd. SunToday Veenendaal is nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven. In het bijzonder geldt dat SunToday Veenendaal geen dakdoorvoer en graafwerkzaamheden uitvoert, evenmin als het verzwaren van meterkasten en de hoofdzekering en wijzigingen anders dan voorzien in de toepasselijke legplannen.

Artikel 5. Recht van ontbinding bij overeenkomst op afstand

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Orderbevestiging, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe:
  • na afronding van de Installatiewerkzaamheden.
  • de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
  • Consument; en
  • de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra SunToday Veenendaal de Overeenkomst op Afstand is nagekomen.
 3. Het verrichten van Installatiewerkzaamheden binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1 geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 4. Indien de Consument gebruik maakt van zijn recht van ontbinding vanaf het moment van aanvang van de Installatiewerkzaamheden is de Consument aan SunToday Veenendaal een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Installatiewerkzaamheden dat is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst op Afstand. Het evenredige bedrag dat de Consument aan SunToday Veenendaal moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Installatiewerkzaamheden dat is uitgevoerd.
 5. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail een verzoek in te dienen bij SunToday Veenendaal. Zo spoedig mogelijk nadat SunToday Veenendaal in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal SunToday Veenendaal de ontbinding per e-mail bevestigen.

Artikel 6. Termijnen

 1. SunToday Veenendaal spant zich in de eventueel overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van SunToday Veenendaal treedt niet eerder in dan nadat de Klant SunToday Veenendaal Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en SunToday Veenendaal na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien SunToday Veenendaal voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Klant te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is SunToday Veenendaal gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 3. Verzuim van SunToday Veenendaal biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.
 4. In geval uitvoering of afronding van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, niet plaatsvindt op de daartoe overeengekomen datum, dan maakt de Klant geen aanspraak op compensatie met betrekking tot eventueel verlies van opbrengst in verband met het gebruik van de Producten.

Artikel 7. Algemene verplichtingen van de klant

 1. De Klant dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door SunToday Veenendaal aangewezen wijze, aan SunToday Veenendaal te verstrekken. De Klant staat in voor de juistheid van alle door hem aan SunToday Veenendaal verstrekte informatie. SunToday Veenendaal is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 2. Voorts dient de Klant SunToday Veenendaal steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Klant is bovendien gehouden SunToday Veenendaal zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 8. Uitvoering van installatiewerkzaamheden

 1. De Klant dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Installatiewerkzaamheden. Voorts dient de Klant er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
  • de ruimte waar de Installatiewerkzaamheden worden verricht vrij is van obstakels en de Installatiewerkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;
  • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor de door SunToday Veenendaal tewerkgestelde personen;
  • de door SunToday Veenendaal tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
  • alle in redelijkheid van de Klant te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen;
  • indien een vergunning noodzakelijk is, de Klant daarover uiterlijk op de datum van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden beschikt. De kosten verbonden aan de aanvraag en verkrijging van de vergunning, komen te allen tijde voor rekening van de Klant.
 2. SunToday Veenendaal is gerechtigd de Installatiewerkzaamheden te staken indien:
  • de veiligheid van de door SunToday Veenendaal tewerkgestelde personen in het geding is, bijvoorbeeld in verband met constructieproblemen of weersinvloeden;
  • de locatie van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden niet goed bereikbaar is;
  • ten aanzien van te leveren zonnepanelen, de dakpannen, dakconstructie of staat van het dak daarvoor niet geschikt is;
  • asbest of een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.
  • Indien de (verdere) uitvoering van de Installatiewerkzaamheden niet kan plaatsvinden als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat de Klant SunToday Veenendaal onjuiste informatie heeft verstrekt dan wel relevante informatie niet heeft doorgegeven, behoudt SunToday Veenendaal zich het recht voor om de kosten die SunToday Veenendaal tot dan toe heeft gemaakt aan de Klant in rekening te brengen. Deze kosten kan SunToday Veenendaal verrekenen met de eventuele aanbetaling die de Klant heeft verricht.
 3. Het legplan in de offerte is leidend voor de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden. Mocht het legplan op de dag van de installatie aangepast moeten worden, dan kan dat uitsluitend met voorafgaande instemming van SunToday Veenendaal.

Artikel 9. Oplevering van installatiewerkzaamheden en klachten

 1. Op het moment dat door SunToday Veenendaal aan de Klant wordt meegedeeld dat de Installatiewerkzaamheden zijn voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Installatiewerkzaamheden zijn voltooid, dient de Klant direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken.
 2. Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.
 3. Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Klant.
 4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Klant redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.
 5. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de Klant redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij SunToday Veenendaal te worden ingediend.
 6. Bij schade van eigendom van de Klant (aan bijvoorbeeld muren of vloeren) moet de Klant dit, voorzien van foto’s van de schade, binnen 12 uur na oplevering van de Installatiewerkzaamheden bij SunToday Veenendaal melden.
 7. Indien de Klant niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid bij de oplevering door de Klant uitdrukkelijk is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Klant ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor SunToday Veenendaal uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 8. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling aan SunToday Veenendaal bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

Artikel 10. Garantie en conformiteit

 1. De Klant maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie, met dien verstande dat een door SunToday Veenendaal, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens SunToday Veenendaal kunnen doen gelden (conformiteit).
 2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventueel toepasselijke garantie (waaronder een aanspraak op basis van non-conformiteit mede begrepen) in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan SunToday Veenendaal of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege SunToday Veenendaal, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde door de Klant zelf of in zijn opdracht door een derde (waaronder mede begrepen reparaties) die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van SunToday Veenendaal zijn uitgevoerd.
 3. De Klant kan uitsluitend een beroep doen op eventuele garantie of non-conformiteit indien de Klant zijn betalingsverplichtingen jegens SunToday Veenendaal volledig is nagekomen.
 4. Herstel dan wel vervanging in het kader van garantie of non-conformiteit geldt voor SunToday Veenendaal als volledige schadeloosstelling. De aansprakelijkheid van SunToday Veenendaal ter zake het eventueel niet nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van garantie of non-conformiteit jegens de Klant is beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, voor zover deze kosten redelijk zijn. De Klant zal derden evenwel niet eerder opdracht geven tot herstel of vervanging dan nadat de Klant SunToday Veenendaal schriftelijk in gebreke heeft gesteld ter zake de nakoming van zijn garantieverplichtingen, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen SunToday Veenendaal zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming van de garantieverplichtingen ook na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Artikel 11 . Overmacht

 1. SunToday Veenendaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop SunToday Veenendaal geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, arbeidsongeschiktheid van personeel, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, defecten aan machines of installaties, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.
 2. In geval van overmacht geschiedt nakoming zodra de overmachtssituatie voorbij is. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien SunToday Veenendaal bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is SunToday Veenendaal gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. SunToday Veenendaal is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst SunToday Veenendaal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door SunToday Veenendaal in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is SunToday Veenendaal gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door SunToday Veenendaal uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die SunToday Veenendaal ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien SunToday Veenendaal de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

Artikel 13. Prijzen, verzendkosten & betalingen

 1. Het aanbod van SunToday Veenendaal vermeldt naast de prijs of eventuele verzendkosten aan de Klant worden doorberekend.
 2. Alle door SunToday Veenendaal vermelde en door de Klant verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen inclusief btw vermeldt.
 3. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die SunToday Veenendaal bekend waren op het moment dat SunToday Veenendaal deze prijzen aan de Klant heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van lonen of inkoopprijzen, en waarop SunToday Veenendaal redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is SunToday Veenendaal gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en SunToday Veenendaal alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.
 4. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, is SunToday Veenendaal gerechtigd te vorderen dat het door de Klant verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat SunToday Veenendaal een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Indien de Consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 5. SunToday Veenendaal is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens SunToday Veenendaal is nagekomen. in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door SunToday Veenendaal aangewezen wijze en binnen de door SunToday Veenendaal vermelde termijn dan wel op het door SunToday Veenendaal aangegeven moment.
 7. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat. 8. SunToday Veenendaal is gerechtigd om de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 8. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

Artikel 14 . Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van SunToday Veenendaal, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 9, en 10, is SunToday Veenendaal na de (op)leveringniet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 2. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door Klant verlangde werkwijzen of constructies dan wel verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan SunToday Veenendaal kan worden toegerekend.
 3. Mocht ten aanzien van geleverde zonnepanelen om wat voor reden dan ook sprake blijken te zijn van het niet of niet volledig functioneren daarvan, dan maakt de Klant geen aanspraak op compensatie van het verlies in opbrengst.
 4. SunToday Veenendaal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in belasting- en/of energiewetgeving waardoor de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het zonnepanelensysteem, lager wordt dan op het moment van het aangaan van de Overeenkomst werd verwacht.
 5. SunToday Veenendaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. SunToday Veenendaal is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, jegens de Klant slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van SunToday Veenendaal in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. 
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SunToday Veenendaal aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SunToday Veenendaal toegerekend kunnen worden;
 7. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden. Mocht SunToday Veenendaal ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft SunToday Veenendaal te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient SunToday Veenendaal hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Nederlandse Zonne Energie ter zake vervalt.
 8. De aansprakelijkheid van SunToday Veenendaal is beperkt tot ten hoogste herstel van de Installatiewerkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van SunToday Veenendaal betrekking heeft. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van SunToday Veenendaal beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van SunToday Veenendaal betrekking heeft.
 9. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SunToday Veenendaal vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 10. De Klant vrijwaart SunToday Veenendaal voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door SunToday Veenendaal geleverde producten en systemen, behoudens indien en voor zover de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die producten en systemen.
 11. Het in dit artikel bepaalde laat de wettelijke aansprakelijkheid van SunToday Veenendaal op grond van dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.
 12. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SunToday Veenendaal.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door SunToday Veenendaal geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht SunToday Veenendaal hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan SunToday Veenendaal of de door SunToday Veenendaal aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. SunToday Veenendaal is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 5. Indien SunToday Veenendaal geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Klant gehouden de nieuwgevormde zaken aan SunToday Veenendaal te verpanden.
 6. Als de Klant, nadat de Producten door SunToday Veenendaal aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

Artikel 16. Algemeen klachtbeleid

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 9 binnen bekwame tijd nadat de Klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, mondeling te worden ingediend bij SunToday Veenendaal.
 2. Bij SunToday Veenendaal ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

 Artikel 17. Slotbepalingen

 1. SunToday Veenendaal is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Arnhem wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van SunToday Veenendaal een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat SunToday Veenendaal Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechterte willen procederen.